Danh sách Ban Thường vụ

        LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

                      TỈNH ĐẮKLẮK                                                                   Độc lập – tự do – hạnh phúc

 

DANH SÁCH

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH ĐẮKLẮK

KHÓA II (Nhiệm kỳ 2016 - 2021)

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

Cơ quan

Điện thoại

 
 

1

Đinh Tiến Dũng

1965

Chủ tịch

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

0948484779

 

2

Võ Tấn Tài

1950

Phó Chủ tịch

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

0915941818

 

3

H’Luộc Ntơr

1956

Phó Chủ tịch

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

0914087713

 

4

Lê Cừ

31/12/1964

Phó Chủ tịch

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

0947607579

 

5

Nguyễn Hữu Được

1972

Chánh Văn phòng Liên hiệp

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị

0913924779

 

6

Nguyễn Văn Khương

1958

Phó Chủ tịch

Sở Ngoại vụ tỉnh

0903556577

 

7

Mai Hoa Niê Kdăm

1954

Chủ tịch

Hội HN Việt Nam  Nhật Bản

0913437019

 

8

Lê Xuân Sương

1963

Phó Chủ tịch

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

0913435348

 

9

Hoàng Chuyên

1947

Chủ tịch

Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh

0913496999

 

10

Hồ Quang Tám

1942

Chủ tịch

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh

01687087379

 

11

Trần Quang Vinh

1954

Chủ tịch

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh

0914018603

 

 

Additional information