Các tổ chức thành viên

1. Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Lắk

- Đồng chí Hồ Quang Tám: Chủ tịch

- Đồng chí Nguyễn Mai Soa: Phó Chủ tịch

- Đồng chí Trần Quang Vinh: Phó Chủ tịch

- Đồng chí Lê Hữu Việt: Thư ký

Điện thoại liên hệ: 0974.147.544 (Đ/c Lực)

2. Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Đắk Lắk

- Đồng chí Hoàng Chuyên: Chủ tịch

- Đồng chí Lê Xuân Bá: Phó Chủ tịch

- Đồng chí Nguyễn Duy Thiệu: Phó Chủ tịch

Điện thoại liên hệ: 05003.845.333

3. Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Đắk Lắk

- Đồng chí Trần Quang Vinh: Chủ tịch

- Đồng chí Phạm Hồng Quảng: Phó Chủ tịch

- Đồng chí Nguyễn Văn Khương: Phó Chủ tịch

Điện thoại liên hệ:

4. Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản  tỉnh Đắk Lắk

- Đồng chí Mai Hoa Niê Kdăm: Chủ tịch

- Đồng chí Võ Tấn Tài: Phó Chủ tịch

- Đồng chí Nguyễn Văn Bình: Phó Chủ tịch

- Đồng chí Phan Quốc Huy: Phó Chủ tịch

Điện thoại liên hệ: 05003.993.994/993.996. Fax: 05003.993.995

Additional information